Bolovanje na teret poduzeća/poslodavca

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 1.10.2019.
 

Bolovanje na teret poduzeća/poslodavca

Pod bolovanjem smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je djelatnik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

Odsutnost s rada za prvih 42 dana, odnosno za prvih 7 dana za invalida rada, te za radnike zaposlene u pravnoj osobi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom naknadu za bolovanje isplaćuje poslodavac na teret svojih sredstava, te se to bolovanje smatra kao bolovanje na teret poduzeća/poslodavca.

Pravo na bolovanje utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi, a najdulje do roka utvrđenog Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti.
Nakon proteka navedenog roka, pravo i dužinu trajanja bolovanja utvrđuje ovlašteni doktor HZZO-a.

Da bi imali pravo na naknadu za bolovanje trebate tražiti od doktora tiskanicu "Obavijest o trajanju bolovanja".
Napominjem da tiskanicu izdaje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine, na zahtjev osiguranika, ako mu je ista potrebna radi obračuna naknade plaće koja tereti sredstva poslodavca.

Tiskanica - obavijest o trajanju bolovanja
Slika 1 - Tiskanica "Obavijest o trajanju bolovanja"

 

Naknada plaće za vrijeme bolovanja na teret poduzeća/poslodavca

Naknadu za bolovanje poslodavac isplaćuje na svoj teret za bolovanja koje traju do 42 dana. Iznimno ako djelatnik koji je na bolovanju ima status invalida rada, poslodavac je dužan isplatiti naknadu na svoj teret za bolovanje do 7 dana bolovanja.

Ako je djelatnik na bolovanju duže od 42 dana (neprekidno bolovanje), nakon 42. dana naknadu za bolovanje će isplaćivati poslodavac, ali iznos isplaćenog bolovanja će poslodavcu refundirati HZZO.
Isto vrijedi i za djelatnika sa statusom invalida rada, ali sa razlikom da će HZZO refundirati naknadu za bolovanje nakon 7 dana neprekidnog bolovanja.

Naknada za bolovanje na teret poduzeća/poslodavca je oporeziv, tako da iznos bolovanja ulazi u BRUTO iznos plaće.
Dodaci na plaću (dodaci za minuli rad, dodaci za posebne uvjete rada, dodaci za znanstveni stupanj i dr.) ne računaju se na naknadu za bolovane (makar u praksi ima iznimki).

 

Kako se računa naknada za bolovanje na teret poduzeća/poslodavca?

Iznos naknadu za bolovanje na teret poduzeća određuje poslodavac, a definira se u ugovoru o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnom ugovoru.

Minimalni iznos naknade za bolovanje propisan je zakonom (čl. 55. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.)
"Naknada plaće ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, s time da kao mjesečni iznos za puno radno vrijeme ne može biti manja od 25% od proračunske osnovice.

Naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu, neovisno na čiji se teret isplaćuje, osim u slučaju kada je posebnim zakonom drukčije propisano.

Pod plaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se, u smislu ovoga Zakona, redovita mjesečna plaća osiguranika utvrđena u skladu s odredbama propisa o radu i drugih propisa o određivanju plaće, te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni dopust i bolovanje) koja se isplaćuje na teret pravne ili fizičke osobe kod koje je osiguranik zaposlen."

 

Nekoliko primjera obračuna naknade za bolovanje na teret poduzeća/poslodavca.

Izračun po kolektivnom ugovoru državnih službenika i namještenika:

  • Naknada za bolovanje iznosi 85% od osnovne plaće djelatnika.

Izračun po kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje:

  • Naknada za bolovanje iznosi 85% od tromjesečnog prosjeka plaće.

Izračun po ugovoru o radu kod privatnih poduzeća:

  • Primjer 1: Naknada za bolovanje iznosi 80% od tromjesečnog prosjeka plaće.
  • Primjer 2: Naknada za bolovanje iznosi 90% od osnovne plaće djelatnika za prva 3 dana bolovanja. Od 4. do 10. dana bolovanja naknade iznosi 80% osnovne plaće djelatnika. Od 11. do 42. dana bolovanja naknade iznosi 70% osnovne plaće djelatnika.

 

Važno

  • Naknada za bolovanje na teret poduzeća/poslodavca je oporeziva i ulazi u bruto iznos plaće
  • Na JOPPD obrascu naknada bolovanja na teret poduzeća/poslodavca ne prikazuje se kao posebna stavka jer je iznos za bolovanje dio bruto plaće.

    Primjer JOPPD obrasca

    

Na vrh