Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       

Ključne riječi
posebni porez krizni harač plaće zakon osobni dohodak 

preuzmite obrazac NP1 u excelu.
  Ostale novosti i obavijesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu


ID: 85 - NN 94/09
Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 1.8.2009.Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke


Konkretna promjena


Ovaj Zakon stupa na snagu danom 01.08.2009. i ostaje na snazi do 31. prosinca 2010.
Primjenjuje se na plaći za SRPANJ koja se isplaćuje u KOLOVOZU!

Na NETO iznose svih primitaka (primici od nesamostalnog rada) kao i primitke od samostalnog rada (Ugovori o djelu, autorski honorari i dr.), poslodavci su dužni obračunati poseban porez po stopama:

2% za sve primitke VEĆI od 3.000,00 kn do 6.000,00 kn
4% za sve primitke VEĆI od 6.000,00 kn.

Iznos 3.000,00 kn se ne oporezuje.
Iznos 6.000,00 kn se oporezuje sa 2%.

Važno je napomenuti da se gledaju ukupna primanja isplaćena tijekom jednog mjeseca.

PRIMJER 1
Djelatniku je isplaćena NETO plaća u iznosu od 2.700,00 kn. Poslodavac mu nije dužan obračunati poseban porez jer je iznos NETO plaće manji od 3.000,00 kn prilikom isplate plaće.
Istom djelatniku poslodavac u istom mjesecu isplaćuje jubilarnu nagradu u NETO iznosu od 4.000,00 kn (gleda se samo NETO od oporezivog dijela, u neto NE ULAZI zakonski neoporezivi dio jubilarne nagrade). Poslodavac mu je dužan obračunati poseban porez prilikom obračuna jubilarne nagrade na slijedeći način:

2.700,00 kn (NETO od plaće) + 4.000,00 (NETO od jubilarke) = 6.700,00 kn
6.700,00 kn x 4% = 260 kn

Znači poslodavac je dužan obračunati poseban porez na sve primitke u istom mjesecu (plaća 2.700,00 kn + jubilarka 4.000,00 kn), tj. na 6.700,00 kn.

PRIMJER 2
Djelatniku je isplaćena NETO plaća u iznosu od 3.500,00 kn. Poslodavac mu je dužan obračunati poseban porez (2%) jer je iznos NETO plaće veći od 3.500,00 kn prilikom isplate plaće.
ISPLATA PLAĆE : 3.500,00 kn x 2% = 70,00 kn (poslodavac će prilikom isplate plaće djelatniku obračunati posebni porez u iznosu od 70,00 kn)

Istom djelatniku poslodavac u istom mjesecu isplaćuje jubilarnu nagradu u NETO iznosu od 4.000,00 kn (gleda se samo neto od oporezivog dijela, u neto NE ULAZI zakonski neoporezivi dio jubilarne nagrade). Poslodavac mu je dužan obračunati poseban porez prilikom obračuna jubilarne nagrade na slijedeći način:
ISPLATA JUBILARKE: 4.000,00 kn + 3.500,00 kn = 7.500,00 kn. Osnovica za posebni porez je 7.500,00 kn i na to treba obračunati 4%. Posebni porez iznosi 300 kn.

Budući je poslodavac plaću obračunao sa 2%, a ukupna NETO primanja tijekom mjeseca iznose 7.500,00 kn i ulaze u stopu za obračun od 4%, prilikom isplate plaće mora uplatiti na račun posebnog poreza 230 kn. (300 kn - 70 kn = 230 kn)

 

VAŽNO
Osnovica za obračun posebnog poreza dobije se po slijedečoj formuli:
BRUTO - PREMIJE OSIGURANJA (koje su priznate kao izdatak) - DOPRINOSI IZ - POREZ - PRIREZ.
U OSNOVICU ZA POSEBNI POREZ ne ulazi:

  • Naknada za prijevoz
  • Naknada za odvojeni život
  • Terenski dodatak
  • Pomorski dodatak
  • Naknada za bolovanja na teret HZZO/HZZOZZR
  • Zakonski neoporezivi dijelovi primitaka (za jubilarne nagrade, pomoći i dr.)

 

Podaci za uplatu posebnog poreza na plaće i druge dohotke:

Uplatni račun: 1001005-1863000160 (Državni proračun RH)
Model: 68
Pozicija: 1902-OIB poslodavca

Primjer popunjavanja virmana (HUB-1):


Primjer virmana (HUB-1) za uplatu posebnog poreza


 
Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF
Komentari

Ako imate komentar ili pitanje na gore prikazane promjene biti će nam drago čuti Vaše mišljenje.
Upišite komentar

 Komentari

Tekst zakona/odluke/pravilnika/ugovora/uredbe

94 01.08.2009 Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

Proglašavam Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/159
Urbroj: 71-05-03/3-09-2
Zagreb, 31. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

PREDMET ZAKONA

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom, u uvjetima gospodarske krize u Republici Hrvatskoj, određuje poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke za razdoblje od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2010. na načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti na temelju kojih je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova razmjerno svojim mogućnostima.

(2) Ovim se Zakonom određuje i obustava usklađivanja mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010.

Članak 2.

Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke prihod je državnog proračuna.

OBVEZNIK OBRAČUNA I PLAĆANJA

Članak 3.

Obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke je isplatitelj plaća, mirovina i drugih primitaka.

POREZNA OSNOVICA

Članak 4.

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na:

1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak,

2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak,

3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,

4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

(2) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće smatraju se primici iz stavka 1. točke 1. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

(3) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na mirovine smatraju se primici iz stavka 1. točke 1. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

(4) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke smatraju se primici iz stavka 1. točke 2. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

(5) U smislu ovoga Zakona primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na mirovine smatraju se i isplaćene mirovine iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(6) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke obračunava se i plaća od primitaka iz stavka 2. do 5. ovoga članka prije obustava na plaću i na mirovinu.

(7) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke smatraju se i isplaćene dividende i udjeli u dobiti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

POREZNA STOPA

Članak 5.

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se:

1. po stopi od 2% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 3.000,00 kuna, a manji od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca,

2. po stopi od 4% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca.

(2) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na isplate plaća po sudskim presudama i isplate mirovina za protekla porezna razdoblja, sukladno poreznim propisima, neovisno o iznosu.

NAČIN PLAĆANJA POREZA

Članak 6.

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se istodobno sa isplatom plaće, mirovine i drugih primitaka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak te isplatom dividendi i udjela u dobiti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje može poseban porez na mirovine uplatiti do kraja mjeseca u kojem je mirovina isplaćena.

(3) Isplatitelj je obvezan poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke uplatiti na poseban račun sukladno posebnom propisu.

RAZDOBLJE OBRAČUNA

Članak 7.

Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke prema ovom Zakonu obračunava se i plaća na sve plaće, mirovine i druge primitke isplaćene u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2010.

IZVJEŠĆIVANJE

Članak 8.

(1) Isplatitelji plaće, mirovine i drugih primitaka obvezni su o tim isplaćenim primicima i uplaćenom posebnom porezu podnositi Poreznoj upravi propisano izvješće i to do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da pravilnikom podrobnije propiše način provedbe ovoga Zakona te sadržaj i oblik izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka ministar financija donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

NADZOR

Članak 9.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava i Financijska policija.

PRIMJENA DRUGIH PROPISA

Članak 10.

Na postupak pravne zaštite, obnovu postupka, zastaru, obračunavanje, naplatu posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke te vođenje prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako u propisanom roku iz članka 6. ovoga Zakona ne uplati poseban porez na plaću, mirovinu i drugi primitak,

2. ako u propisanom roku ne dostavi propisano izvješće iz članka 8. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako u propisanom roku iz članka 6. ovoga Zakona ne uplati poseban porez na plaću, mirovinu i drugi primitak,

2. ako u propisanom roku ne dostavi propisano izvješće iz članka 8. ovoga Zakona.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

U razdoblju važenja ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 5. stavka 5., a odredbe članka 81. stavka 2. i 3. i članka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07. i 35/08.) ne primjenjuju se od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« i ostaje na snazi do 31. prosinca 2010., s tim što odredba članka 1. stavka 2. ovoga Zakona stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 410-19/09-01/05

Zagreb, 31. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.


Više informacija:     94/09
Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2017  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja