Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 21.2.2018.
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci

Od 08.03.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 5% za Općinu Negoslavci.

Šifra za Poreznu upravu: 612
Šifra za JOPPD obrazac 06122
IBAN konstrukcija računa: HR63 1001 0051 7612 1200 1

Pod Općinu Negoslavci spadaju slijedeća naselja:

  • Negoslavci

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Negoslavci

365

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17), članka 19., stavka 1., točke 2. Statuta Općine Negoslavci i članka 27. i 29. Poslovnika (»Službeni vjesnik« VSŽ br. 25/09 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Negoslavci na sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE NEGOSLAVCI

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Negoslavci (»Službeni vjesnik« VSŽ br. 14/17 i »Narodne novine« br. 126/17 – dalje u tekstu Odluka) u članku 6., stavak 1. izraz »10%« zamjenjuje se s izrazom »5%« (prirez).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-07/18-01/01
Urbroj: 2196/06-02-17
Negoslavci, 31. siječnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Miodrag Mišanović, v. r.


    

Na vrh