Odluka o porezima Općine Negoslavci

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 18.12.2017.
 

Odluka o porezima Općine Negoslavci

Od 01.01.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Općinu Negoslavci.

Šifra za Poreznu upravu: 612
Šifra za JOPPD obrazac 06122
IBAN konstrukcija računa: HR63 1001 0051 7612 1200 1

Pod Općinu Negoslavci spadaju slijedeća naselja:

  • Negoslavci

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Negoslavci

2869

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) članka 19., stavka 1., točke 2. Statuta Općine Negoslavci i članka 27. i 29. Poslovnika (Službeni vjesnik VSŽ 25/09 i 4/13) Općinsko vijeće Općine Negoslavci na sjednici održanoj 16. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE NEGOSLAVCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Negoslavci, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Negoslavci su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 3.

Općina Negoslavci dužna je uvesti porez na nekretnine koje se nalaze na području Općine Negoslavci.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Negoslavci uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Općine Negoslavci.

Odluka iz prethodnog stavka donijet će se u skladu s budućim zakonskim obvezama.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s prebivalištem na području Općine Negoslavci sukladno odredbama Zakona o lokanim porezima (»Narodne novine« 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« 1/17).

Članak 5.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Negoslavci.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak za Općinu Negoslavci obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Negoslavci.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Negoslavci.

Članak 9.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine Negoslavci na čijem području je obavljena prodaja pića.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP – MI – PO do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec poslovanja.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu Negoslavci obavlja Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani Obrazac iz stavka 3. ovog članka.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Negoslavci.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje 5,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine Negoslavci na čijem se području nalazi kuća za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez za kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 13.

Visinu poreza na korištenje javnih površina na području Općine Negoslavci, način i uvjete korištenja propisuje posebnom Odlukom Općinsko vijeće Općine Negoslavci.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 14.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke, osim poreza na korištenje javnih površina, u ime i za račun Općine Negoslavci uz prethodnu suglasnost Ministra financija obavlja Porezna uprava, Područni ured Osijek, Ispostava Vukovar.

Porezna uprava, Područni ured Osijek, Ispostava Vukovar dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec Općini Negoslavci dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima, te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

RH, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Osijek, Ispostavi Vukovar za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« 1/17).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi pos­tupka i žalbenog postupka propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku VSŽ-a osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Negoslavci objavljena u Službenom vjesniku VSŽ-a 5/02 sa naknadnim izmijenama.

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenom vjesniku VSŽ-a dostavit će se Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Negoslavci.

Klasa: 410-07/17-01/02
Urbroj: 2196/06-02-17
Negoslavci, 17. listopada 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Miodrag Mišanović, v. r.


    

Na vrh