Odluka o gradskim porezima Grada Lipika

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 27.12.2017.
 

Odluka o gradskim porezima Grada Lipika

Od 01.01.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Grad Lipik.

Šifra za Poreznu upravu: 231
Šifra za JOPPD obrazac 02313
IBAN konstrukcija računa: HR71 1001 0051 7231 1200 3

Pod Grad Lipik spadaju slijedeća naselja:

 • Antunovac
 • Bjelanovac
 • Brekinska
 • Brezine
 • Bujavica
 • Bukovčani
 • Dobrovac
 • Donji Čaglić
 • Filipovac
 • Gaj
 • Gornji Čaglić
 • Jagma
 • Japaga
 • Klisa
 • Korita
 • Kovačevac
 • Kukunjevac
 • Lipik
 • Livađani
 • Marino Selo
 • Poljana
 • Ribnjaci
 • Skenderovci
 • Strižičevac
 • Subocka
 • Šeovica

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Grad Lipik

2999

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17) i čl. 32. Statuta Grada Lipika (»Službeni glasnik Grada Lipika« br. 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14) Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA LIPIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se gradski porezi kao opći izvori prihoda Grada Lipika, utvrđuju se stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17)( u daljnjem tekstu: Zakon), kao i prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplate pojedinih gradskih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Članak 2.

Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

Članak 3.

Gradski porezi navedeni u članku 2. ove Odluke prihod su Proračuna Grada Lipika.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Lipika sukladno odredbama važećeg Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 5.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10% od utvrđene osnovice.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna viva, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove odluke je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Lipika.

Članak 8.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna vrijednost pića koja se proda u ugostiteljskim objektima umanjena za porez na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz st. 1. ovog članka.

Članak 9.

Porezni obveznik dužan je obračun, iskazivanje na propisanim obrascima kao i plaćanje izvršiti sukladno odredbama čl. 23. Zakona.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Grada Lipika. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje isključivo služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor ne plaća se u slučajevima predviđenim čl. 27. Zakona.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po m2 korisne površine kuće za odmor ovisno o starosti kuće i zoni prema važećoj Odluci o komunalnoj naknadi, i to kako slijedi:

Zona

Starost

I. zonaII. zonaIII. zonaIV. zona
do 15. godina15,00 kn/m²13,00 kn/m²11,00 kn/m²9,00 kn/m²
od 16 do 30 godina13,00 kn/m²11,00 kn/m²9,00 kn/m²7,00 kn/m²
preko 31 godine11,00 kn/m²9,00 kn/m²7,00 kn/m²5,00 kn/m²

Članak 12.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su poreznom tijelu iz čl. 13. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto objekta, starost i korisnu površinu.

Podatke iz st. 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza u korist proračuna Grada Lipika.

V. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 13.

Pod poreznim tijelom u smislu ove Odluke smatra se Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega koja obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom poreza i prireza, propisanih ovom Odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 1/17).

Poreznoj upravi pripada 5% naplaćenog iznosa gradskih poreza na ime naknade za obavljanje poslova u vezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec dostavIjati izvještaje o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplate javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 14.

U vezi razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i ostalog u vezi s naplatom gradskih poreza primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Lipika« br. 3/17., »Narodne novine« br. 75/17).

Svi postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza započeti prema odredbama Odluke iz stavka 1. ovog članka, dovršit će se po odredbama te Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Grada Lipika« i »Narodnim novinama«. Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 417-01/17-01/02
Urbroj: 2162/02-01-17-2
Lipik, 18. prosinca 2017.

Predsjednik
Mladen Dolić, ing. el., v. r.


    

Na vrh