Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 12.1.2018.
 

Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera

Od 01.01.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 8% za Općinu Plitvička Jezera.

Šifra za Poreznu upravu: 455
Šifra za JOPPD obrazac 04553
IBAN konstrukcija računa: HR50 1001 0051 7455 1200 9

Pod Općinu Plitvička Jezera spadaju slijedeća naselja:

 • Bjelopolje
 • Čanak
 • Čujića Krčevina
 • Donji Vaganac
 • Drakulić Rijeka
 • Gornji Vaganac
 • Gradina Korenička
 • Homoljac
 • Jasikovac
 • Jezerce
 • Kalebovac
 • Kapela Korenička
 • Kompolje Koreničko
 • Končarev Kraj
 • Korana
 • Korenica
 • Kozjan
 • Krbavica
 • Ličko Petrovo Selo
 • Mihaljevac
 • Novo Selo Koreničko
 • Oravac
 • Plitvica Selo
 • Plitvička Jezera
 • Plitvički Ljeskovac
 • Poljanak
 • Ponor Korenički
 • Prijeboj
 • Rastovača
 • Rešetar
 • Rudanovac
 • Sertić Poljana
 • Smoljanac
 • Šeganovac
 • Trnavac
 • Tuk Bjelopoljski
 • Vranovača
 • Vrelo Koreničko
 • Vrpile
 • Zaklopača
 • Željava

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Plitvička Jezera

159

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom o porezima Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju vrste poreza Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Općina), obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun, te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokanim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište na pod¬ručju Općine.

Prirez porezu na dohodak plaća se na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalnih djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8% na osnovicu iz članka 4. Ove Odluke.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 7. stavak 2. ove Odluke.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine.

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području Općine.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja za razrez poreza.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu te druge potrebne podatke, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 10. ove Odluke, osim osobne iskaznice i putovnice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanskih pošiljaka, potvrda o zasnovanom radnom odnosu i mogućnosti odlaska na posao i s posla, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma te svi drugi raspoloživi podaci.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Plitvička Jezera.

Osnovica za izračun poreza na korištenje javnih površina je četvorni metar korisne, zauzete javne površine.

Javne površine mogu se koristiti godišnje, mjesečno ili dnevno.

Pod javnom površinom smatraju se javne zelene površine, trgovi, parkovi, igrališta i javno-prometne površine (ulice, pločnici).

Članak 15.

Porez na godišnje korištenje javnih površina plaća se unaprijed za tekuću godinu u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen.

Porez na mjesečno korištenje javnih površina plaća se do 05. u mjesecu za tekući mjesec.

Porez za dnevno korištenje javne površine plaća se unaprijed prilikom dobivanja odobrenja za korištenje javne površine. Ukoliko obveza ne bude plaćena unaprijed, obvezniku se neće izdati odobrenje za korištenje javne površine.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza iz članka 14. ove Odluke, i to:

– Porez na korištenje javne površine plaća se u visini od 15,00 kuna mjesečno po četvornom metru korisne površine, ukoliko se površina koristi tijekom cijele godine.

– Porez na korištenje javne površine plaća se u visini od 20,00 kuna mjesečno po četvornom metru korisne površine, ukoliko se površina koristi mjesečno.

– Porez na korištenje javne površine plaća se u visini od 25,00 kuna dnevno po četvornom metru korisne površine, ukoliko se površina koristi dnevno.

Članak 17.

Obveznici poreza iz članka 16. stavak 1. točka 1. dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o namjeri korištenja javne površine kao i o svim promjenama, najkasnije do 31. prosinca tekuće za slijedeću kalendarsku godinu.

Članak 18.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina mogu se osloboditi organizatori humanitarnih, kulturnih, sportskih, prosvjetno-edukativnih te ostalih manifestacija koje su u interesu promocije Općine.

Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina donosi općinski načelnik.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENE PROPISA

Članak 19.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza poreza na dohodak i poreza na potrošnju temeljem ove Odluke, u ime i za račun Općine, uz prethodnu suglasnost Ministra financija, obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2., točka 1. i 2. ove Odluke.

Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, za obavljanje poslova iz ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina temeljem ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisana Zakonom o porezu na dohodak i Zakonu o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Plitvička Jezera (»Narodne novine« broj 15/02, 19/02 i 58/11).

Članak 22.

Ova Odluka objavit će u »Narodnim novinama« i »Županijskom glasniku Ličko-senjske županije«, te stupa na snagu od 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 410-01/17-01/06

Urbroj: 2125/11-03-02-01

Korenica, 22. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v. r.


    

Na vrh