Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 19.1.2018.
 

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

Od 01.02.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 8% za Općinu Štefanje.

Šifra za Poreznu upravu: 450
Šifra za JOPPD obrazac 04502
IBAN konstrukcija računa: HR16 1001 0051 7450 1200 4

Pod Općinu Štefanje spadaju slijedeća naselja:

  • Blatnica
  • Daskatica
  • Donja Šušnjara
  • Gornja Šušnjara
  • Laminac
  • Narta
  • Starine
  • Staro Štefanje
  • Štefanje

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Štefanje

197

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta općine Štefanje, (»Službeni vjesnik Općine Štefanje« broj 03/13 i 05/13.) Općinsko vijeće Općine Štefanje, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ŠTEFANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Štefanje, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Štefanje pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Općinski porezi čine prihod Općine Štefanje, a uplaćuju se na žiro-račun Općine Štefanje IBAN: HR1523400091845000002.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Štefanje prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, te ovoj Odluci.

Obveznik prireza poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak i ima prebivalište ili uobičajno boravište na području Općine Štefanje.

Osnovica prireza poreza na dohodak iz stavka 1. ovog članka je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu i Pravilniku iz prethodnog stavka ovog članka.

Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti poslodavac istodobno s isplatom dohotka, što znači da se isplata dohotka i uplata poreza i prireza obavlja istog dana.

Prirez porezu na dohodak je prihod proračuna Općine Štefanje.

Članak 4.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava sjeverna Hrvatska, Područni ured Bjelovar, Porezno mjesto Čazma.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i ostala žestoka pića) piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja na području Općine Štefanje pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima (bez PDV-a).

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu poreza na potrošnju.

Članak 8.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz prethodnog stavka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik plaća do zadnjeg dana u tekućem mjesecu, po proteku obračunskog razdoblja, na način propisan Zakonom o PDV-u.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Općina Štefanje, Jedinstveni upravni odjel.

Obrazac PP-MI-PO podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor izgrađenih na području Općine Štefanje.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je ­izvanknjižni vlasnik, odnosno vanknjižni suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokaznim sredstvima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem, na temelju zakona ili na drugi način, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku ili dogovorom svih suvlasnika.

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje tijekom kalendarske godine.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade koje se ne mogu koristiti za odmor, već isključivo služe za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata, štale, nadstrešnice, podrumi s bačvama i drugi slični objekti.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor dužni su plaćati i oni vlasnici, suvlasnici, posjednici kuća za odmor koji imaju uredno prijavljeno prebivalište i privremeno boravište na području Općine Štefanje, ali koriste kuću na način opisan u članku 10. ove Odluke.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu stavka 1. ovog članka, tijelo koje vrši razrez poreza može tražiti i dostavu druge dodatne dokumentacije u kojoj se utvrđuje: potvrda o prebivalištu odnosno boravištu, mjesto i visina nastanka troškova električne energije, vode, telefona, RTV pristojbe, izjave svjedoka, obilazak nekretnine, potvrde i svi drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdili da li se radi o kući za odmor.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor ne plaća se i to:

– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti radi starosti i trošnosti,

– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbor prirodnih nepogoda (poplave, požara, potresa,..)

Članak 13.

Plaćanju poreza na kuće za odmor podliježu i kuće koje su izgrađene bez građevinske dozvole, ako se koriste povremeno ili sezonski.

Kada pravna ili fizička osoba – građanin ima u vlasništvu dvije ili više kuća ili stanova, od kojih jednu koristi za stanovanje u mjestu prebivališta, a u drugom ili istom mjestu ima kuću ili stan koji koristi povremeni ili sezonski, te ostale kuće ili stanovi smatraju se kućom za odmor i za iste se plaća porez na kuće za odmor, izuzev ako nisu prijavljen u druge namjene (iznajmljivanje, poslovne svrhe,,,).

Članak 14.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na kuću za odmor za razdoblje za koje je taj porez bio utvrđen prethodnom vlasniku. Novi vlasnik obvezan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti promjenu vlasništva radi razreza poreza.

Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik te kuće plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Članak 15.

Porez na kuće za odmor plaća se jednom godišnje u vrijednosti od 15,00 kuna po četvornom metru površine kuće za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Općini Štefanje, Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o kućama za odmor, odnosno stanovima koji se nalaze na području Općine Štefanje, korisnu površinu, osobne podatke i druge podatke za razrez poreza.

Članak 16.

U slučaju da vlasnik kuće za odmor ne dostavi Općini podatke o kući za odmor, površinu kuće koja podliježe porezu utvrđuje izmjerom ovlaštena osoba Općine Štefanje.

Ako vlasnik kuće za odmor ne dozvoli izmjeru kuće ovlaštenoj osobi Općine, površinu koja podliježe oporezivanju ovlaštena osoba Općine utvrditi će množenjem tlocrtnih dimenzija kuće za odmor s brojem etaža.

Članak 17.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Općina Štefanje, Jedinstveni upravni odjel.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 18.

Porez na korištenje javnih površina u Općini Štefanje plaća se mjesečno, odnosno dnevno po jednom četvornom metru (1 m²) zauzetog prostora.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Porez na korištenje javnih površina plaća se unaprijed prilikom dobivanja rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen.

Obveznici poreza dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje dostaviti podatke o mjestu postavljanja pokretne naprave kao i o svim promjenama pri postavljanju istih, a sve u roku 15 dana od nastanka promjene u postavljanju pokretne naprave.

Razrez za korištenje javnih površina vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje.

Članak 19.

Porez iz članka 18. ove Odluke plaća se i to:

1. Za postavljanje stolova i stolica ispred objekta ugostiteljske djelatnosti, te za postavljanje kioska za iste namjene, mjesečno 7,00 kuna po 1 m² zauzete površine,

2. Za postavljanje djelatnosti poduzeća, te drugih pravnih osoba i građana (zanatske radnje, proizvodne djelatnosti privremenog karaktera) mjesečno 5,00 kuna po 1 m² zauzete površine,

3. Za postavljanje štandova, stolova i slične opreme namijenjene za prodaju trgovačke robe, knjiga, razglednica, lutrije i sl. dnevno 5,00 kuna po 1 m² zauzete površine,

4. Za smještaj cirkusa, luna-parkova i drugih pokretnih zabavljačkih radnji, dnevno 2,00 kune po 1 m² zauzete površine

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16) i Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 21.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 22.

Za sva zaduženja, evidencije i podatke o naplati općinskih poreza do 31. prosinca 2017. godine koje je i do sada vodilo Ministarstvo financija ostaju i dalje u njihovoj nadležnosti.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima, klasa: 410-01/17-01/03, urbroj: 2110/03-01-17-1 od 12. travnja 2017. godine (»Službeni vjesnik Općine Štefanje« broj 02 /17).

Članak 24.

Ova odluka objavit će se i u »Službenom vjesniku Općine Štefanje«.

Klasa: 410-01/17-01/06

Urbroj: 2110/03-01-17-1

Štefanje, 20. prosinca 2017.

Predsjednik Vijeća
Marijan Markovinović, v. r.


    

Na vrh