Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 23.8.2017.
 

Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci

Od 01.09.2017. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Općinu Vođinci.

Šifra za Poreznu upravu: 584
Šifra za JOPPD obrazac 05843
IBAN konstrukcija računa: HR84 1001 0051 7584 1200 9

Pod Općinu Vođinci spadaju slijedeća naselja:

  • Vođinci

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Vođinci

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) lokalnoj samoupravi, članka 20. Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16), članka 24. Statuta Općine Vođinci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije 11a/13), Općinsko vijeće Općine Vođinci na svojoj 2. sjednici održanoj 25. srpnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VOĐINCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Vođinci, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Općina Vođinci je dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Vođinci sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10% od osnovice iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Općine Vođinci.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Vođinci.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze na području Općine Vođinci

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Vođinci. Obveznik poreza na korištenje javnih površina je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu.

Članak 12.

Pod javnom površinom smatraju se: parkovi, sajmovi, tržnice, igrališta i javne prometne površine, te druge javne površine na kojim se nalaze pokretni, montažni ili tvrdi (zidani) objekti a koji se mogu privremeno iznajmiti.

Članak 13.

Osnovica poreza na korištenje javne površine je iznos zakupnine utvrđen ugovorom.

Članak 14.

Porez na korištenje javne površine plaća se po stopi od 10%.

Članak 15.

Ako korisnik javne površine nema zaključen ugovor o korištenju javne površine odnosno objekta koji se nalazi na javnoj površini, a istu koristi dužan je platiti porez na korištenje javne površine u iznosu 8,00 kuna/m² korištene javne površine mjesečno.

U slučaju da se javne površina koristi bez ugovora za vrijeme praznika, blagdana i mjesnih svetkovina porez na korištenje javne površine plaća se u dnevnom iznosu od 8,00 kuna/m² korištene javne površine.

Članak 16.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen.

Članak 17.

Od plaćanje poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku i prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestaciju koje su u interesu promocije Općine Vođinci.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 18.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Vođinci, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanje i naplate poreza na nekretnine, i ista će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 19.

Poslove u svezi utvrđivanja i naplate općinskih poreza obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci, osim poslova iz članaka 3. do 10. ove Odluke, koje će obavljati Porezna uprava.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Kaznena i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisanom Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisanim ovom Odlukom.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u službenom glasilu Općine Vođinci, osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o općinskim porezima Općine Vođinci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije 08/02).

Članak 23.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

Klasa: 410-07/17-01/01
Urbroj: 2188/14-17-01
Vođinci, 25. srpnja 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Jurica Cvitković, v. r.

    

Na vrh