Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 8.2.2017.
 

Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja

Od 01.03.2017. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Grad Ozalj.

Šifra za Poreznu upravu: 315
Šifra za JOPPD obrazac 03158
IBAN konstrukcija računa: HR82 1001 0051 7315 1200 5

Pod Grad Ozalj spadaju slijedeća naselja:

 • Badovinci
 • Belinsko Selo
 • Belošići
 • Boševci
 • Brašljevica
 • Bratovanci
 • Brezje Vivodinsko
 • Breznik
 • Brezovica Žumberačka
 • Budim Vivodinski
 • Bulići
 • Cerje Vivodinsko
 • Cvetišće
 • Dančulovići
 • Dojutrovica
 • Doljani Žumberački
 • Donji Lović
 • Donji Oštri Vrh Ozaljski
 • Dragoševci
 • Dučići
 • Durlinci
 • Dvorišće Ozaljsko
 • Dvorište Vivodinsko
 • Ferenci
 • Fratrovci Ozaljski
 • Furjanići
 • Galezova Draga
 • Galin
 • Goleši Žumberački
 • Goli Vrh Ozaljski
 • Gorniki Vivodinski
 • Gornje Pokupje
 • Gornji Lović
 • Gornji Oštri Vrh Ozaljski
 • Goršćaki Ozaljski
 • Grandić Breg
 • Grdun
 • Gudalji
 • Hodinci
 • Hrastovica Vivodinska
 • Ilovac
 • Jaškovo
 • Kamenci
 • Kašt
 • Keseri
 • Kuljaji
 • Kunčani
 • Levkušje
 • Liješće
 • Lović Prekriški
 • Lukšići Ozaljski
 • Lukunić Draga
 • Mali Erjavec
 • Malinci
 • Novaki Ozaljski
 • Obrež Vivodinski
 • Ozalj
 • Pećarići
 • Petruš Vrh
 • Pilatovci
 • Podbrežje
 • Podgraj
 • Police Pirišće
 • Polje Ozaljsko
 • Popovići Žumberački
 • Požun
 • Radatovići
 • Radina Vas
 • Rajakovići
 • Rujevo
 • Sekulići
 • Slapno
 • Soldatići
 • Sršići
 • Stojavnica
 • Svetice
 • Svetičko Hrašće
 • Šiljki
 • Škaljevica
 • Tomašnica
 • Trešćerovac
 • Trg
 • Varaštovac
 • Veliki Erjavec
 • Vini Vrh
 • Vivodina
 • Vrbanska Draga
 • Vrhovac
 • Vrhovački Sopot
 • Vrškovac
 • Vuketić
 • Vuksani
 • Zajačko Selo
 • Zaluka
 • Zorkovac
 • Zorkovac na Kupi
 • Zorkovac Vivodinski

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Grad Ozalj

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 20. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), te čl. 33. Statuta Grada Ozlja (»Službeni glasnik« Grada Ozlja 7/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 29. sjednici održanoj 31. siječnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA OZLJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Ozlju, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Grad Ozalj dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Ozlja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 1/17).

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada Ozlja.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Grada Ozlja.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze području Grada Ozlja.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Grada Ozlja.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti. Kućom za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Grada Ozlja koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina starosti.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležno] ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području grada Ozlja.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Odsjek za urbanizam i komunalne poslove nadležan je za izdavanje odobrenja i rješenja za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera na javne površine u Gradu te je dužan Odsjeku za financije dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za postavljanje objekata ili naprava privremenog karaktera na javnu površinu u roku 8 dana od dana izdavanja odobrenja.

Jedinstveni upravi odjel je nadležno tijelo za izdavanje Rješenja o porezu na korištenje javne površine.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se unaprijed za tekuću godinu u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen, i to za korištenje javne površine u svrhu postavljanja montažne garaže i za kioske. Porez na korištenje javnih površina u svrhu korištenja istih za potrebe cirkusa, zabavnih radnji, šatora za ugostiteljske usluge, promet roba, za pokretne ugostiteljske radnje i ambulantnu prodaju, za postavljanje ljetnih vrtova ispred ugostiteljskih i drugih radnji te za pokretne naprave – stolice i klupe za prodaju voća i povrća, proizvoda kućne radinosti i obrtničkih radnji, automate za piće, sladoled i cigarete, plaća se u roku 5 dana po isteku vremena za koje je nadležno upravno tijelo izdalo odobrenje za postavljanje predmetne naprave.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznice poreza iz članka 15. ove Odluke, i to:

a) za kioskeI. zonaII. zona
– ugostiteljska djelatnost40,00 kn/m²30,00 kn/m²mjesečno
– trgovačka djelatnost30,00 kn/m²20,00 kn/m²mjesečno
– ostale djelatnosti20,00 kn/m²10,00 kn/m²mjesečno
b) pokretne naprave
– ugostiteljska
djelatnost
30,00 kn/m²20,00 kn/m²mjesečno
– ostale djelatnosti20,00 kn/m²15,00 kn/m²mjesečno
c) postavljenje ljetnih terasa15,00 kn/m²10,00 kn/m²mjesečno
d) zabavni sadržaji30,00 kn/m²20,00 kn/m²mjesečno
e) za blagdane za 1 dan (a, b, c i d)30,00 kn/m²20,00 kn/m²
f) za organizaciju kulturnih, sportskih, gospodarskih i dr. manifestacija10,00 kn/m²5,00 kn/m²dnevno
g) za rezervirana parkirališna mjesta300,00 kngodišnje.

Obveznici poreza iz stavka 1. ovog članka dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Grada, nadležnom Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove dostaviti podatke o mjestu postavljanja pokretne naprave, kao i o svim promjenama pri postavljanju istih, a sve do 31. ožujka u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku 15 dana od nastanka promjena u postavljanju pokretne naprave.

Članak 18.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Grada Ozlja.

Članak 19.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju mjesečno pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na korištenje javnih površina iz članka 15. ove Odluke.

Članak 20.

Grad Ozalj će sam razrezivati i ispostavljati rješenja za porez na korištenje javnih površina Grada Ozlja.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 21.

Posebnom odlukom Gradskog vijeća koja će se objaviti i u »Narodnim novinama« sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka se će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

VII. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 22.

Grad Ozalj poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu uprava, osim poreza propisanih u glavi V.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 23.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Gradu Ozlju dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 24.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« Grada Ozlja, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 27.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja.

Članak 28.

Odredbe članaka 11. – 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (»Službeni glasnik« Grada Ozlja br. 6/05, 7/05 i 7/13).

Članak 30.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku« Grada Ozlja.

Klasa: 410-01/17-01/02
Urbroj: 2133/05-02-17-01
Ozalj, 31. siječnja 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Žapčić, v. r.

    

Na vrh