Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 30.12.2016.
 

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Osnovna plaća za državne službenike i namještenike u 2017. godini iznosi:

  • od 1. siječnja 2017. do 31. srpnja 2017. 5.211,02 kuna bruto (počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjeseca veljači 2017. godine)
  • od 1. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. 5.315,24 kuna bruto (počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu rujna 2017. godine)
  • od 1. studenoga 2017. pa nadalje 5.421,54 kuna bruto (odnosno počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2017. godine)

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

NN 123/2016, Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2737

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Sindikat policije Hrvatske

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

zaključili su dana 23. prosinca 2016. godine sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane uređuju pitanje isplate materijalnog prava ugovorenog člankom 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« br. 104/13. 104/13 – Dodatak 1., 150/13 Dodatak 11. i 71/16 Dodatak III.) na način da pravo na godišnju nagradu za božićne blagdane u iznosu od 1.250,00 kuna ostvaruju svi državni službenici i namještenici koji su na dan 25. prosinca 2016. bili u radnom odnosu. a koja će biti isplaćena najkasnije 31. prosinca 2016. godine.

Članak 2.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane utvrđuju da se u Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u članku 2. dodaje stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to bude financijskih mogućnosti, Vlada sindikati državnih službi otvorit će pregovore o mogućnosti isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu.«

Članak 3.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane zajednički utvrđuju nespornom osnovicu za obračun plaće za državne službenike i namještenike u 2016. godini u iznosu od 5.108,84 kune, kako je bila uređena Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 40/09), a u vezi s člankom 121. stavkom 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatkom Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine, sklopljenom 23. ožujka 2009. te Sporazumu o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine, sklopljenom 2. kolovoza 2012.

Članak 4.

Iza članka 41. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike dodaje se članak 41.a koji glasi:

»Osnovica za izračun plaće

Članak 41.a

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane zajednički utvrđuju da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2017. godini iznositi kako slijedi:

– od 1. siječnja 2017. do 31. srpnja 2017. 5.211,02 kuna bruto;

– od 1. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. 5.315,24 kuna bruto;

– od 1. studenoga 2017. pa nadalje 5.421,54 kuna bruto.

Osnovica iz stavka 1., alineje 1. ovoga članka primjenjuje se od 1. siječnja 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjeseca veljači 2017. godine.

Osnovica iz stavka 1., alineje 2. ovoga članka primjenjuje se od 1. kolovoza 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu rujna 2017. godine.

Osnovica iz stavka 1., alineje 3. ovoga članka primjenjuje se od 1. studenoga 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2017. godine.«

Članak 5.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane zajednički utvrđuju da će ispunjenjem obveze iz članka 4. ovih Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za državne službenike namještenike u cijelosti biti konzumirane odredbe Dodatka Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine, sklopljenog 23. ožujka 2009. godine te odredbe Sporazuma o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine, sklopljenog 2. kolovoza 2012.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna u Kolektivnom ugovoru za državne službenike namještenike podnaslov iznad članka 121. i članak 121. briše se.

Članak 7.

U članku 124. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 41.a Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike primjenjuje se do 31. prosinca 2017. godine.«.

Članak 8.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane zajednički utvrđuju da će odredbe o osnovici za obračun plaće za državne službenike i namještenike iz ovih Izmjena i dopuna biti sastavni dio novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te će biti preuzete u novi kolektivni ugovor.

Članak 9.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ostaju neizmijenjene.

Ugovorne strane su suglasne, ako Vlada sa sindikatima javnih službi, ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako će se primijeniti i na državne službenike i namještenike.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sastavljene su u osam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike stupaju na snagu prvog dana od dana njihovog potpisivanja.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada i
mirovinskoga sustava

dr. sc. Tomislav Čorić, v. r.

ZA SINDIKATE

Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika
Republike Hrvatske

Boris Pleša, predsjednik, v. r.

Sindikat policije Hrvatske

Dubravko Jagić, predsjednik, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika

Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, predsjednik, v. r.

    

Na vrh