Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 8.5.2020.
 

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege

Od 01.06.2020. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 7% za Grad Požega.

Šifra za Poreznu upravu: 351
Šifra za JOPPD obrazac 03514
IBAN konstrukcija računa: HR37 1001 0051 7351 1200 0

Pod Grad Požega spadaju slijedeća naselja:

 • Alaginci
 • Bankovci
 • Crkveni Vrhovci
 • Ćosine Laze
 • Dervišaga
 • Donji Emovci
 • Drškovci
 • Emovački Lug
 • Golobrdci
 • Gornji Emovci
 • Gradski Vrhovci
 • Komušina
 • Krivaj
 • Kunovci
 • Laze Prnjavor
 • Marindvor
 • Mihaljevci
 • Nova Lipa
 • Novi Mihaljevci
 • Novi Štitnjak
 • Novo Selo
 • Požega
 • Seoci
 • Stara Lipa
 • Šeovci
 • Škrabutnik
 • Štitnjak
 • Turnić
 • Ugarci
 • Vasine Laze
 • Vidovci

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Grad Požega

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 36. stavka 1. podstavka 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18. – pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20), Gradsko vijeće Grada Požege, na 22. sjednici, održanoj 23. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA POŽEGE

Članak 1.

Ovom Odlukom o mijenja Odluka o porezima Grada Požege (»Narodne novine« broj 68/17. i 2/18. i Službene novine Grada Požege, broj: 11/17. i 17/17. – u nastavku teksta: Odluka).

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. Odluke, stopa od: »10%«, zamjenjuje se stopom od: »7%«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. Odluke, stopa od: »3%« zamjenjuje se stopom od: »1%«.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama« i Službenim novinama Grada Požege, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege, osim odredbi o prirezu na dohodak koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«. Odredba o izmjeni poreza na potrošnju primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/17-01/1

Urbroj: 2177/01-02/01-20-12

Požega, 23. travnja 2020.

Predsjednik
prof. dr. sc. Željko Glavić, v. r.

    

Na vrh