Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 13.12.2019.
 

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

Od 01.01.2020. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 5% za Općinu Jakšić.

Šifra za Poreznu upravu: 164
Šifra za JOPPD obrazac 01643
IBAN konstrukcija računa: HR07 1001 0051 7164 1200 7

Pod Općinu Jakšić spadaju slijedeća naselja:

  • Bertelovci
  • Cerovac
  • Eminovci
  • Granje
  • Jakšić
  • Radnovac
  • Rajsavac
  • Svetinja
  • Tekić
  • Treštanovci

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Jakšić

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Jakšić (»Službeni glasnik Općine Jakšić« broj 116/18), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 16. sjednici održanoj 28. studenoga 2019. godine, a na prijedlog općinskog načelnika, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE JAKŠIĆ

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o lokalnim porezima (nastavno: Odluka), utvrđuju se:

– vrste lokalnih poreza koje pripadaju Općini Jakšić ( u nastavku teksta: Općina),

– porezni obveznik,

– porezna osnovica, stopa i visina poreza,

– prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine su:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

Članak 4.

Obveznik prireza poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak ostvaren od obveznika čije je prebivalište na području Općine Jakšić.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3 %.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruže ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kuna po jednom metru četvornom korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti podatke o korisnoj površini novoizgrađene kuće za odmor ili u slučaju promjene korisne površine ili promjene obveznika.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 11.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke, obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured u Požegi.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 12.

Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec Općini dostaviti izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Svi općinski porezi iz članka 2. ove Odluke prihod su Proračuna Općine Jakšić.

Postupak naplate prihoda od lokalnih poreza provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od lokalnih poreza primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić od 29. svibnja 2018. god., klasa: 021-01/18-01/05, urbroj: 2177/04-01/18-07 (»Službeni glasnik Općine Jakšić« broj 118/18).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine i objavit će se u »Službenom glasniku Općine Jakšić« i »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-01/19-01/08
Urbroj: 2177/04-01/19-04
Jakšić, 28. studenoga 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

Predsjednik Vijeća
Domagoj Oreški, ing., v. r.

    

Na vrh