Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 23.10.2019.
 

Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje

Od 01.11.2019. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Općinu Bukovlje.

Šifra za Poreznu upravu: 567
Šifra za JOPPD obrazac 05673
IBAN konstrukcija računa: HR29 1001 0051 7567 1200 7

Pod Općinu Bukovlje spadaju slijedeća naselja:

  • Bukovlje
  • Ježevik
  • Korduševci
  • Vranovci

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Bukovlje

Na temelju članaka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 15., 25. i članka 56. Statuta Općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 17. sjednici održanoj 11. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BUKOVLJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Bukovlje, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza, kao i način njihovog obračuna i plaća-nja u skladu s Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE OPĆINSKIH POREZA

Članak 2.

Općinski porezi Općine Bukovlje su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Bukovlje sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17, Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br.1/17).

Obveznik prireza poreza na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajno boravište na području Općine Bukovlje.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 % na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez poreza na dohodak prihod je proračuna Općine Bukovlje.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića) prirodnih i specijalnih vina, piva, i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Općine Bukovlje.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Bukovlje.

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je proračuna općine Bukovlje.

Članak 8.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obavezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Obračunati porez na potrošnju obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Bukovlje.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni čvor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

U postupku utvrđivanja statusa kuće za odmor, u smislu njenog povremenog ili sezonskog korištenja, status kuće za odmor osim osobne iskaznice dokazivat će se i drugim raspoloživim dokumentima i podacima kao što su putovnica, prijem poštanske pošiljke, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, struje, potvrde o zasnovanom radnom odnosu, izjave o izabranom liječniku, izjave svjedoka, mjesta podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi dokazi.

Članak 11.

Privremeno prijavljivanje boravišta ne oslobađa vlasnika od plaćanja poreza na kuće za odmor.

Članak 12.

Za kuću koja je u izgradnji (nedovršena kuća ili stan) porez se plaća samo na korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 12,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine Bukovlje.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 15.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt te korisnu površinu objekta, kao i podatke o poreznom obavezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 16.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Porezna uprava.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 17.

Općina Bukovlje poslove uređivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 18.

Porezna uprava dužna je 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Bukovlje dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 19.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom odlukom.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje, klasa: 400-01/19-01/82, urbroj: 2178/25-02-19-1 od 1. kolovoza 2019. godine (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« 16/19).

Članak 22.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije« osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/19-01/89

Urbroj: 2178/25-02-19-1

Bukovlje, 11. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE

Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž. građ., v. r.

    

Na vrh