Kalkulator ugovor o djelu 2023

Tema : Drugi dohodak


Kalkulator drugog dohotka za 2023. godinu

Kalkulator drugog dohotka za izračun ugovora o djelu, autorskih honorara, umjetničkih honorara, naknada sportskim sucima/delegatima i obračun dividende/udjela u dobiti za 2023. godinu.
Obračuni se mogu raditi iz bruto iznosa, neto iznosa i ukupnog troška (bruto 2)

Kalkulator drugi dohodak za 2023.


Vrsta obračuna

   

Grad/općina prebivališta/boravišta

   

Mirovinsko osiguranje

   

Priznati paušalni troškovi
Uskoro više o priznatim paušalnim troškovima (izdacima)

   

Iznos (EUR)

   

Upisani iznos je
Uskoro više o načinu preračuna ugovora o djelu iz neta, bruta i ukupnog troška