Tema : Osobni dohodak (plaće)


Kalkulator plaće za 2024. godinu

Jednostavan online kalkulator plaće sa kojim možete izračunati plaću za 2024. godinu sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o lokalnim porezima i Zakona o doprinosima.
Izračun možete napraviti iz bruto iznosa, neto iznosa ili ukupnog troška (bruto 2).

Kalkulator plaće za 2024.


Vrsta obračuna

 uskoro dostupno

   

Osobni odbitak
Više o osobnom odbitku i izmjenama koje će stupiti na snagu s 01.01.2024. godine pročitajte na linku:

   

Grad/općina prebivališta/boravišta
Novosti u 2024. godini kod obračuna poreza na dohodak:
  • Ukida se prirez poreza na dohodak
  • Gradovi i općine sami donose odluke o visini stopa poreza na dohodak (ako ne objave odluku o izmjeni onda se primjenjuju stope 20% i 30%)
  • Prag za primjenu više stope poreza povećan je na 4.200,00 EUR (godišnje na 50.400,00 EUR)
Više o izmjenama koje stupaju na snagu s 01.01.2024. godine pročitajte na linku:

   

Mirovinsko osiguranje
Novosti u 2024. godini kod obračuna mirovinskog osiguranja:
Uvodi se umanjenje osnovice za obračun mirovinskog osiguranja 1. stup (MIO 1) i to:
  • Za bruto plaće do 700,00 eura fiksna mjesečna olakšica iznosi 300,00 eura
  • Za bruto plaće od 700,01 do 1300,00 eura, mjesečna osnovica se umanjuje po formuli: 0,5 x (1300 - bruto plaća)
Više o izmjenama koje stupaju na snagu s 01.01.2024. godine pročitajte na linku:

   

Beneficirani radni staž
Uskoro više o beneficiranom stažu kod obračuna plaće

   

HRVI - postotak invaliditeta
Uskoro više o HRVI olakšicama kod obračuna plaće

   

Iznos plaće (EUR)

   

Upisani iznos je
Uskoro više o načinu preračuna plaće iz neta, bruta i ukupnog troška

   

   

   

   

Ostali kalkulatori