Skip to main content

  
      

Dar za dijete (prigodne nagrade)

Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

      

Božićnica, naknada za godišnji odmor (prigodne nagrade)

Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Prehrana radnika       

Prehrana radnika - neoporezivo

Poslodavac može zaposleniku isplatiti naknadu za troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina: na temelju paušalne naknade ili putem vjerodostojne dokumentacije

Autorsko djelo       

Ugovor o autorskom djelu

Ugovor o autorskom djelu uređen je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Obračun autorskog honorara izračunajte pomoću našeg kalkulatora

      

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je pravni posao građanskog, obveznog prava između naručitelja i izvođača, reguliran odredbama Zakona o obveznim odosima. Ugovor o djelu sklapa se za izradu nekog djela ili rezultata rada (za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova)

      

Rad u dane blagdana

Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH, utvrđeni su dani blagdana kada se ne radi, ali radnici za te dane imaju pravo na naknadu plaće

Stranica 3 od 6