Godišnji odmor

Godišnji odmor


Prema Zakonu o radu minimalni godišnji odmor iznosi 4 tjedana (20 dana za zaposlene koji rade 5 dana u tjednu, odnosno 24 dana za zaposlene koji rade 6 dana u tjednu).

Prema članku 76. Zakonu o radu, radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu.To je pravo također navedeno i u čl. 56. Ustava Republike Hrvatske prema kojem svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor te se tih prava ne može odreći.

Koje je minimalno trajanje radnog odnosa za ostvarivanje prava na godišnji odmor?


Nakon minimalno mjesec dana rada, radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Koje je minimalno trajanje radnog odnosa za ostvarivanje prava na puni godišnji odmor?


Prema čl.77. Zakona o radu, uvjet za puni godišnji odmor je šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod istog poslodavca.

Što znači i kako se izračunava razmjerni dio godišnjeg odmora?


Radnik koji nema neprekidni staž u trajanju 6 mjeseci, ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od 1/12 ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.
Kod izračunavanja razmjernog dijela godišnjeg odmora, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.

Kako se određuje broj dana godišnjeg odmora?


Bilo za puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora, broj dana odmora utvrđuje se ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena. U petodnevnom tjednu minimalni godišnji iznosi 20 dana, dok u šestotjednom iznosi 24 dana godišnjeg odmora.
Točan broj dana godišnjeg odmora može se izračunati kada je poznat radnikov raspored radnog vremena i koliko iznosi puni godišnji odmor kod tog poslodavca.

Koji dani se ne računaju u godišnji odmor?


U godišnji odmor ne računaju se blagdani i neradni dani uvtrđeni zakonom, dani plaćenog dopusta i razdoblje privremene nesposobnosti za rad utvrđeno od strane ovlaštenog liječnika. Međutim, ako prema rasporedu radnog vremena radnik treba raditi na dan blagdana ali na svoj zahtjev koristi godišnji odmor, onda mu se u trajanje godišnjeg odmora računa i taj dan.

Da li imam pravo na godišnji odmor sa ugovorom na određeno?


Pravo na godišnji odmor ima svaki radnik bez obzira da li ima ugovor na određeno ili neodređeno vrijeme.

Da li imam pravo na godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa?


Kod prestanka radnog odnosa, radnik za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora bez obzira na duljinu trajanja radnog odnosa.

Kako utječe promjena poslodavca na pravo na godišnji odmor?


Obzirom da se promjena poslodavaca u istoj kalendarskoj godini smatra prestankom radnog odnosa, radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora i kod jednog i kod drugog poslodavca.

Prema Zakonu o radu, u slučaju promjene poslodavca nije moguće prenošenje godišnjeg odmora.

Da li mi poslodavac može isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora?


Poslodavac ne smije radniku isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Takav sporazum je ništetan.

U kojem slučaju se može isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji odmor?


Poslodavac je dužan radniku platiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju kada radnik u cjelosti ne stigne iskoristiti pripadajući godišnji odmor radi prestanka radnog odnosa, s obzirom da je poslodavac taj koji odlučuje o rasporedu korištenja godišnjeg odmora.

Na koji način se određuje visina naknade za neiskorišteni godišnji odmor?


Visina naknade određuje se razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

Kako se izračunava iznos naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora?


Visina naknade plaće određuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini prosječne mjesečne plaće primljene u prethodna tri mjeseca uključujući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad (smjenski rad, prekovremeni i noćni rad).
Ukoliko radnik ne koristi godišnji odmor cijeli mjesec već određeni broj dana, prosjek mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca djeli se sa mjesečnim fondom sati u kojem se koristi godišnji odmor. Na taj način dobiva se satnica naknade za godišnji odmor koju je potrebno pomnožiti sa brojem sati godišnjeg odmora.

Da li mogu koristiti godišnji odmor u dijelovima?


Radnik ima pravo koristiti godišnji odmor u dijelovima, ali treba u toku kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se sa poslodavcem drugačije ne dogovori.

Do kada moram iskoristi stari godišnji odmor?


Neiskorišteni dio godišnjeg odmora može se prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Da li ja odlučujem u kojem terminu želim koristiti godišnji odmor?


Zaposlenik može zatražiti korištenje godišnjeg odmora u željenom terminu ali konačnu odluku o korištenju godišnjeg odmora donosi poslodavac prema potrebama organizacije posla.

Radnik ima pravo jedan dan godišnjeg odmora koristiti kada želi ali je o tome dužan obavijestiti poslodavca najmanje tri dana ranije. Ovo pravo radnik ne može iskoristiti ukoliko od strane poslodavca postoje posebno opravdani razlozi koji to onemogućuju.

Obavijest o rasporedu korištenja godišnjeg odmora


Poslodavac utvrđuje raspored korištenja godišnjeg odmora u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom te je dužan obavijestiti radnika najmanje 15 dana ranije o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora.

Prekinuti godišnji zbog bolesti, prava na rodiljni ili roditeljski dopust


Neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine radi korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust ili dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na posao, odnosno najkasnije do 30.lipnja sljedeće kalendarske godine, iznimno do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na posao ukoliko ga nije mogao iskoristiti ili mu poslodavac nije omogućio korištenje do 30. lipnja.

Smrt člana uže obitelji tokom korištenja godišnjeg odmora


Ukoliko u toku korištenja godišnjeg odmora nastupi okolnost za koju radnik prema Zakonu ima pravo na plaćeni dopust (članak 86. Zakona o radu) dužan je o tome što prije obavjestiti poslodavca i zatražiti plaćeni dopust. Tada se prekida godišnji odmor koji će se u dogovoru sa poslodavcem nastaviti koristiti iza plaćenog dopusta ili u nekom drugom razdoblju ovisno o potrebama posla.

Da li imam pravo na puni godišnji odmor ako radim u nepunom radnom vremenu?


Broj dana bilo punog ili razmjernog godišnjeg odmora utvrđuje se brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena, dakle, uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor je trajanje radnog odnosa i raspored radnog vremena radnika, a ne tjedni broj odrađenih sati.

Radim kod dva poslodavca, da li imam pravo na dva godišnja odmora?


Radnik ima pravo samo na jedan puni godišnji odmor ukoliko ima dva ugovora o radu s nepunim radnim vremenom (kod jednog, dva ili više poslodavaca). Poslodavci se moraju sporazumjeti o istodobnom korištenju godišnjeg odmora jer u protivnom radnik ne bi imao godišnji odmor. Ukoliko ne postignu dogovor, dužni su radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu.

Da li imam pravo na godišnji odmor kod izvanrednog otkaza?


Kod primitka izvanrednog otkaza radnik ne može iskoristiti neiskorišteni godišnji odmor. U tom slučaju poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Koji je maksimalan broj dana godišnjeg odmora?


Maksimalno trajanje godišnjeg odmora nije propisano Zakonom o radu. Poslodavac može (kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu) utvrditi maksimalni broj dana godišnjeg odmora, npr. „ne više od 30 radnih dana“.

Tko ima pravo na dodatne dane godišnjeg odmora?


Pravo na najmanje pet tjedana plaćenog godišnjeg odmora za svaku kalendarsku godinu imaju osobe s invaliditetom, maloljetnici i radnici koji rade na poslovima na kojima uz primjenu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguća zaštitita od štetnih utjecaja. Poslodavac može (kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu) utvrditi godišnji odmor u trajanju dužem od najkraćeg propisanog.

Pravo na godišnji odmor kod odlaska u mirovinu


Prema Zakonu o radu, čl. 77, radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, a u slučaju prestanka ugovora o radu, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora. Međutim, prema čl.9. st.3. Zakona o radu propisana je primjena za radnika povoljnijeg prava u slučaju kada je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom. Ukoliko je kolektivnim ugovorom ugovoreno da radnik koji odlazi u mirovinu ostvaruje pravo na cijeli godišnji odmor za tu kalendarsku godinu, za radnika se primjenjuje kolektivni ugovor, kao izvor povoljnijeg prava.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor preminulog radnika


Nasljednici umrlog radnika imaju pravo zahtijevati novčanu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor jer se smrću radnika ne gasi pravo na plaćeni godišnji odmor.

Koja je razlika između godišnjeg odmora i plaćenog dopusta?


Godišnji odmor i plaćeni dopust su prava radnika regulirana Zakonom o radu. Za vrijeme njihova trajanja, radnik ima pravo na naknadu plaće s tim da plaćeni dopust radnik može koristiti samo za točno određene svrhe.

Vezane teme

U kojim se slučajevima može koristiti plaćeni dopust, trajanje i visina naknade za plaćeni dopust


Prilikom korištenja godišnjeg odmora, radnik može ostvariti pravo na isplatu regresa.
Tko ostvaruje pravo na isplatu regresa, kako se iplaćuje, da li je zaštićen od ovrhe...


Poslodavac također može zaposlenicima neoporezivo isplatiti naknadu troškova za odmor - Hrvatska turistička kartica - CRO kartica