Ovrhe i izuzeće od ovrhe


Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici

Postupak ovrhe pokreće ovrhovoditelj prijedlogom ili po službenoj dužnosti (kada je to određeno zakonom) na temelju:

 • ovršne isprave (podnosi se sudu)
 • vjerodostojne isprave (podnosi se javnom bilježniku)

Ovrhovoditelj može prijedlog za ovrhu podnijeti i Fini kada se radi o izravnoj naplati na temelju ovršne isprave samo onda kada se radi o ovrsi na novčanoj tražbini ovršenika.

Što su predmeti ovrhe
To su ovršenikove stvari i prava na kojima se ovrha može provesti (plaća, novac na računima, dionice, nekretnine, pokretnine, udjeli u trgovačkim društvima...).

Zakonom je određeno da se ovrha ne može provesti na:

 • stvari izvan prometa, kao ni druge stvari za koje je to posebnim zakonom određeno
 • tražbine po osnovi poreza i drugih pristojbi
 • objekti, oružje i oprema namijenjeni obrani
 • poljoprivredno zemljište i gospodarske zgrade poljodjelca u opsegu potrebnom za njegovo uzdržavanje i uzdržavanje članova njegove uže obitelji te drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati
 • nekretnine za koje je posebnim zakonom određeno da se na njima ne može provesti ovrha, i to u opsegu propisanim tim zakonom
 • odjeća, obuća, rublje i drugi predmeti osobne uporabe, posteljne stvari, posuđe, namještaj, štednjak, hladnjak, stroj za pranje rublja i druge stvari koje služe za zadovoljenje potreba domaćinstva ako su nužni ovršeniku i članovima njegova domaćinstva s obzirom na uobičajene uvjete života svoje društvene okoline
 • hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članova njegova domaćinstva za šest mjeseci
 • radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i druga oruđa za rad koji su ovršeniku poljodjelcu nužni za održavanje poljoprivrednoga gospodarstva u mjeri u kojoj je to nužno za njegovo uzdržavanje i za uzdržavanje članova njegova obiteljskoga domaćinstva, sjeme za uporabu na tomu gospodarstvu i hrana za stoku za četiri mjeseca
 • alat, strojevi i drugi predmeti koji su ovršeniku obrtniku ili trgovcu pojedincu nužni za obavljanje njegove upisane djelatnosti, te sirovine i pogonsko gorivo za tri mjeseca rada
 • predmeti koji su nužni ovršeniku koji samostalno u obliku zanimanja obavlja upisanu javnobilježničku, odvjetničku, liječničku, ljekarničku, znanstvenu, umjetničku ili koju drugu profesionalnu djelatnost
 • gotov novac ovršenika po osnovi tražbina koje su izuzete od ovrhe te gotov novac ovršenika koji ima stalna mjesečna primanja do mjesečnoga iznosa koji je po zakonu izuzet od ovrhe, razmjerno vremenu do idućega primanja
 • odličja, medalje, ratne spomenice i druga odličja i priznanja, vjenčani prsten, osobna pisma, rukopisi i drugi osobni spisi ovršenika, obiteljske fotografije, osobne i obiteljske isprave i obiteljski portreti
 • pomagala koja su invalidu ili drugoj osobi s tjelesnim nedostacima dana na temelju propisa ili koja je sam nabavio, a nužna su za obavljanje životnih funkcija

 • Ovrha na stalnim novčanim primanjima  Iznosi ovrhe na redovnim novčanim primanjima ovise o prosječnoj mjesečnoj neto plaći objavljenoj za prethodnu godinu.
  Državni zavod za statistiku na temelju Ovršnog zakona svake godine objavljuje iznos prosječne mjesečne isplaćene neto plaće (siječanj-kolovoz).
  Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH (za razdoblje siječanj – kolovoz 2022.) iznosila je 7.583 kune, odnosno 1.006,44 eura
  To znači da će ograničenje za iznos plaće koji nije podložan ovrhi u 2023. godini (poznat kao zaštićeni dio plaće) biti utvrđeno na temelju usporedbe neto plaće ovršenika s prosječnom plaćom, uzimajući u obzir vrstu potraživanja koje se namiruje iz plaće.

  Koji iznos primanja je izuzet od ovrhe?
  Prema Ovršnom zakonu članak 173. iznos koji se ne može ovršiti iznosi 2/3 prosječne neto plaće u RH

  • ako se ovrha provodi radi naplate tražbine koja se odnosi na zakonsko uzdržavanje, odštetu za ozljede ili gubitak radne sposobnosti ili naknadu za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, tada je iznos 1/2 prosječne neto plaće u RH
  • u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta od ovrhe je izuzet iznos 1/4 prosječne neto plaće


  Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u RH od ovrhe je izuzet iznos u visini 3/4 plaće ovršenika (ne više od 2/3 prosječne neto plaće u RH)

  • ako se ovrha provodi radi naplate tražbine koja se odnosi na zakonsko uzdržavanje, odštetu za ozljede ili gubitak radne sposobnosti ili naknadu za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, tada je iznos 1/2 neto plaće ovršenika
  • u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta od ovrhe je izuzet iznos 1/4 neto plaće ovršenika


  Prema članku 172. Ovršnog zakona od ovrhe su u cijelosti izuzeta sljedeća primanja:
 • primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
 • primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju
 • primanja po osnovi socijalne skrbi
 • primanja po osnovi privremene nezaposlenosti
 • primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno
 • primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima
 • naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika
 • primanja po osnovi odličja i priznanja
 • rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno
 • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke
 • ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima
 • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla
 • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče
 • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda
 • potpore zbog invalidnosti radnika, neprekidno bolovanje radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i uže obitelji radnika
 • sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore
 • novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom
 • pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima
 • naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze
 • sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat
 • sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su isplaćena na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava
 • nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima
 • sportske stipendije za sportaše s invaliditetom
 • ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima
 •