Dječji doplatak


Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece

Dječji doplatak je novčana potpora koja se pruža roditeljima ili skrbnicima kako bi pomogla u uzdržavanju i odgoju djece, reguliran je Zakonom o doplatku za djecu


Najvažnije informacije o dječjem doplatku:

 • pravo na dječji doplatak stječe se za svako dijete koje je državljanin Republike Hrvatske ili ima odobren stalni boravak u zemlji te koje živi u kućanstvu s roditeljem, skrbnikom ili drugom osobom koja ga uzdržava
 • visina dječjeg doplatka ovisi o broju djece u obitelji i visini obiteljskog dohotka. Što je obitelj brojnija i dohodak niži, doplatak je veći
 • roditelji ili skrbnici moraju podnijeti zahtjev za dječji doplatak nadležnom Centru za socijalnu skrb ili putem internetskog portala e-Građani
 • samohrani roditelji s djecom imaju pravo na povećani iznos dječjeg doplatka
 • dječji doplatak se redovito isplaćuje svakog mjeseca na bankovni račun roditelja ili skrbnika
 • izvanbračne zajednice imaju jednaka prava na dječji doplatak kao i bračni parovi
 • dječji doplatak je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi drugoj osobi, osim u posebnim slučajevima
 • dječji doplatak ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim u slučaju sudskog naloga za uzdržavanje djece


Tko ima pravo na dječji doplatak
Prema Zakonu o dječjem doplatku, pravo na dječji doplatak ostvaruje: roditelj, baka, djed, očuh, maćeha, posvojitelj i i osoba kojoj je na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi dijete povjereno na čuvanje i odgoj.Uvjeti za dobivanje dječjeg doplatka

 • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom, te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva
 • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta u pogledu državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
 • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice
 • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom


Dohodovni cenzus i visina novčane naknade za dječji doplatak za 2023
Svota dječjeg doplatka određuje se ovisno o visini ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno (cenzusne grupe)
Proračunska osnovica za 2023. godinu iznosi 441,44 eura
Dohodovni cenzus (70% od proračunske osnovice) iznosi 309,01 eura

Svote dječjeg doplatka za 2023. godinu

 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 72,09 eura, dječji doplatak iznosi 39,73 eura
 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno prelazi 72,10 eura, ali ne prelazi 148,59 eura, dječji doplatak iznosi od 33,11 eura
 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno prelazi 148,60 eura, ali ne prelazi 309,01 euro, dječji doplatak iznosi 26,49 eura
 • za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost, iznos dječjeg doplatka, određenog prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (49,66 eura, 41,39 eura, 33,11 eura)
 • za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, iznos dječjeg doplatka određenog prema utvrđenom cenzusu, povećava se 15% (45,69 eura, 38,08 eura, 30,46 eura)
 • za dijete s utvrđenim oštećenjem zdravlja, iznos dječjeg doplatka, određenog prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (49,66 eura, 41,39 eura, 33,11 eura)
 • za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, iznos dječjeg doplatka iznosi 49,66 eura
 • za dijete sa težim ili teškim invaliditetom iznos dječjeg doplatka iznosi 110,36 eura
Podnošenje zahtjeva za dječji doplatak
Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, može se predati i usmeno uz zapisnik ili putem portala e-Građani. Zahtjeve je moguće besplatno predati u poštanskim uredima (u RH)

U zahtjevu treba navesti:

 • identifikacijske podatke, adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta ) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva
 • da li je podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu
 • u kojem je odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik)
 • u kojem je srodstvu s članovima kućanstva (također za njih treba navesti da li su zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi)
 • da li djete za koje se traži dječji doplatak boravi ili prebiva izvan RH
 • da li je za dijete ostvareno i ako je od kada te u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje
 • koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži dječji doplatak - da li postoji oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži dječji doplatak te da li je li djetetu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima.

Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.Novi korisnici doplatka za djecu


Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na dječji doplatak potrebno je dostaviti:
Za podnositelja zahtjeva

 • preslika osobne iskaznice
 • potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu
 • potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusu člana njihove obitelji
 • rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
 • potvrda banke (ovlaštenje/suglasnost) o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu

Za djecu za koju se traži doplatak

 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • medicinska dokumentacija radi utvrđivanja stupnja oštećenja zdravlja

Za članove kućanstva

 • preslika osobne iskaznice za punoljetnog člana
 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani za maloljetnu djecu za koju se traži dječji doplatak

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima

 • dokaz o smrti roditelja
 • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
 • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
 • rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja

Za članove kućanstva

 • preslika osobne iskaznice za punoljetnog člana
 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani za maloljetnu djecu za koju se traži pravo na doplatak za djecu

Podnositelj zahtjeva mora za sebe i članove kućanstva dostaviti
 • potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu
 • potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
 • potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi.

 • Ako se pravo na dječji doplatak ostvaruje samo za dijete/osobu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom ili za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dokazi o prihodima se ne podnose.