Dječji doplatak


Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece

Dječji doplatak je novčana potpora koja se pruža roditeljima ili skrbnicima kako bi pomogla u uzdržavanju i odgoju djece, reguliran je Zakonom o doplatku za djecu


Tko ima pravo na dječji doplatak


Prema Zakonu, pravo na dječji doplatak ostvaruje: roditelj, baka, djed, očuh, maćeha, posvojitelj ili osoba kojoj je na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

Pravo na dječji doplatak ostvaruje se preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Uvjeti za dobivanje dječjeg doplatka  • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom, te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva
  • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta u pogledu državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
  • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 140% proračunske osnovice
  • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete
  • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom


Dohodovni cenzus i visina novčane naknade za dječji doplatak za 2024


Svota dječjeg doplatka određuje se ovisno o visini ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno (cenzusne grupe)
Proračunska osnovica za 2024. godinu iznosi 441,44 eura
Dohodovni cenzus (140% od proračunske osnovice) iznosi 618,02 eura


Pravo na doplatak za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.

Svote dječjeg doplatka za 2024. godinu  • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno iznosi do 88,29 eura, dječji doplatak iznosi 61,80 eura
  • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno iznosi od 88,30 do176,58 eura, dječji doplatak iznosi 55,18 eura
  • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno iznosi od 176,59 do 264,86 eura, dječji doplatak iznosi 48,56 eura
  • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno iznosi od 264,87 do 441,44 eura, dječji doplatak iznosi 39,73 eura
  • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno iznosi od 441,45 do 618,02 eura, dječji doplatak iznosi 30,90 eura


Dječji doplatak povećava se za 25% (prema utvrđenom cenzusu) za djecu čija su oba roditelja nepoznata, nepoznatog prebivališta, nesposobni za samostalan život i rad, oduzete poslovne sposobnosti ili prava na na roditeljsku skrb.

Dječji doplatak povećava se za 15% (prema utvrđenom cenzusu) za djecu čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta, nesposoban za samostalan život i rad, oduzete poslovne sposobnosti ili prava na na roditeljsku skrb.
Podnošenje zahtjeva za dječji doplatak
Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, osobno, poštom, zahtjev se može također predati usmeno uz zapisnik ili putem portala e-Građani